سلسله ی قاجار از دیدگاه استاد مرحوم علی ابوالحسنی ( منذر)
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار, به بررسی اندیشه استاد مرحوم علی ابوالحسنی منذر؛ یگانه استاد تاریخ مشروطه ایران در باره قاجار پرداخته و در همایش بزرگداشت ایشان, از طرف مؤسسه منتشر و به شرکت کنندگان اهدا شد. و در و یژه نامه بررسی اندیشه استاد علی ابوالحسنی منذر اردیبهشت 1391 موسسه امام خمینی منتشر شد