حقوق حیوانات در سیر و سخن رسول رحمت صلی الله علیه و آله(محیط زیست، فقه حکومتی)
51 بازدید
محل نشر: مجلة علمی ترویجی معرفت فلسفی-سال بیست ویکم. شماره 182، بهمن 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله برای همایش فقه حکومتی در مؤسسه آموزیشی و پژوهشی امام خمینی در خرداد 91 نوشته شد. با امتیاز بالایی برگزیده شد و ارائه. به حقوق جانداران از دیدگاه نبی رحمت ؛ به عنوان شاه رگ حیات پرداخته شده