حاج ملاعلی کنی؛ مرجع مجاهد عصر ناصری
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله برای همایشی که از طرف اداره کل اوقاف کشور در دانشگاه تهران برگزار شد, نوشتیم و در آن همایش نیز ارائه شد(21 اسفند 1390)؛ در آن نوشتار, به زندگی , تألیفات, استادان, خدمات عمده , وقف ها و مبارزات مرحوم کنی با ماسونی ها, ملکم خان ارمنی و قرار داد رویتر نیز پرداخته شد. قرار بود که آن مقاله را که دریافت لوح و تقدیر نیز داشت, چاپ کنند