دیدگاه پیامبر اعظم (ص) در بارۀ همسایه ها
47 بازدید
محل نشر: نشریه رحمت، ش 1 و 2(آذربایجان غربی) فروردین 86 ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار، دو قسمت در نشریه رحمت، شماره های 1 و 2 آذربایجان غربی به مدیر مسؤولی عبدالله محمدی ارومیه ای در فروردین 86 منتشر شده است. در این نوشتار، به حقوق انواع همسایگان از دیدگاه رسول رحمت حضرت محمد بن عبدلله - صلی الله علیه و آله و سلم - پرداخته شده. از باب نمونه فرمودند: حق همسایه بر همسایه، مانند حق مادر است بر فرزند؛ و نیز فرمودند؛ کسی که همسایه اش از او بترسد - آن همسایه هرکه باشد مسلمان یا غیر مسلمان - به خدا و روز قیامت ایمان ندارد. حرمت همسایه را نگهدارید؛ اگرچه کافر باشد! آنقدر خدا و جبرئیل درباره همسایه سفارش کردند، که گمان کردم همسایه از همسایه ارث می برد. مشروح این بحث ها، در ضمن کتاب « خلق عظیم پیامبر اعظم» از همین قلم آمده است. انتشارات جمکران آن را منتشر کرده.