میرزا عبدالحسین خان سردار معظم بجنوردی معروف به تیمور تاش
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق از ویژگی های شخصیتی و خانوادگی، فعالیت های، سیاسی و اجتماعی وی در قبل و بعد از مشروطه، قلم زده شد؛ البته این نوشتار برای دانشنامه مشروطه است که در موسسه امام خمینی -ره - در دست چاپ می باشد