سیمای سید جعفر صدرالعلما و نقش وی در مشروطه
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق از ویژگی های شخصیتی و خانوادگی، فعالیت های علمی، سیاسی و اجتماعی وی در قبل و بعد از مشروطه، قلم زده شد؛ البته این نوشتار برای دانشنامه مشروطه است که در موسسه امام خمینی -ره - در دست چاپ می باشد